بررسی فونستیک دوزیستان بی‌دم در رودخانه های شرق استان تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد - ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، پیشوا، ایران

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، پیشوا، ایران

4 دانشکده دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

بررسی فونستیک دوزیستان بی‌دم رودخانه‌های شرق استان تهران طی 9 ماه (پاییز 92 و بهار و تابستان 93) به-صورت ماهانه به اجرا درآمد. برای این منظور 10 ایستگاه نمونه‌برداری در رودخانه‌های جاجرود، لار و حبله‌رود انتخاب شدند. نمونه‌ها‌ بعد از این‌که توسط تور دستی گرفته شدند به ظروف درب‌دار منتقل و سپس جهت بررسی‌های زیست‌سنجی و شناسایی به آزمایشگاه زیست‌شناسی منتقل شدند. نتایج این بررسی نشان داد که دو زیرگونهBufo (Pseudepidalea) viridis viridis ، ridibunda ridibunda Pelophylax))Rana و گونه Rana camerani در این مناطق زندگی می‌کنند که گونه غالب این منطقه ridibunda Pelophylax))Rana بود (05/0>P). تراکم جمعیتی به‌ترتیب به ridibunda ridibunda Pelophylax) ) Rana، Rana camerani وBufo (Pseudepidalea) viridis viridis تعلق داشت (05/0>P). زیرگونهPelophylax) ridibunda ridibunda ) Rana با تعداد 83 نمونه در تمام رودخانه‌ها و ایستگاه‌ها یافت شد، از گونه Rana camerani، 50 نمونه در تمامی رودخانه‌ها یافت شد و تنها در ایستگاه‌های خجیر و پاکدشت از رودخانه جاجرود جمع‌آوری نشد. هم‌چنین مشخص شد که زیرگونه Bufo (Pseudepidalea) viridis viridis با تعداد 3 نمونه تنها در ایستگاه پاکدشت از رودخانه جاجرود صید شد و در بقیه ایستگاه‌ها یافت نشد. میزان پراکنش این گونه‌ها در فصل تابستان نسبت به سایر فصول بیش‌تر بوده است (05/0>P). نتایج نشان داد که عوامل محیطی و زیستگاهی نیز بر روی پراکنش گونه‌ها تاثیر دارد (05/0>P).

کلیدواژه‌ها