سنجش درصد جوانه‌زنی و محتوای ترکیبات فنلی گیاه گوجه‌فرنگی در پاسخ به امواج تلفن همراه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تکوین، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران

2 گروه بیوشیمی-بیوفیزیک، دانشکده علوم و فناوریهای نوین، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

امروزه استفاده از وسایل ارتباطی افزایش روزافزونی داشته است و برخی از این وسایل نظیر تلفن همراه بسیار مورد توجه بشر و بویژه قشر جوان قرار گرفته است. به‌منظور بررسی اثرات این امواج در زندگی امروزی در این تحقیق بذرهای گیاه گوجه‌فرنگی به‌مدت 14 روز و هر روز 10 دقیقه در مجاورت تلفن همراه فعال قرار گرفتند و در این مدت با تلفن دیگری به تلفن مذکور زنگ زده می‌شد. در پایان مدت تیمار، درصد جوانه‌زنی، تخریب لیپیدهای غشایی، محتوای پروتئین و ترکیبات فنلی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که درصد جوانه‌زنی در پاسخ به امواج تلفن همراه افزایش یافته است. این امر می‌تواند ناشی از افزایش بیان ژنها و یا افزایش فعالیت آنزیمهای دخیل در جوانه‌زنی تحت تاثیر امواج در مقایسه با گروه تیمار باشد. از سوی دیگر در گیاهان تیمار شده با تلفن همراه، پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی افزایش یافت که می‌تواند به‌علت کاهش ظرفیت جمع‌آوری رادیکالهای آزاد اکسیژن باشد. همچنین در گروه‌های تیمار شده محتوای پروتئین کل تا 50% کاهش نشان داد. بنابراین به نظر می‌رسد امواج تلفن همراه از طریق تخریب غشا و تغییر در محتوای پروتئین‌ها می‌تواند اثر نامطلوبی بر سیستم‌های زنده بگذارد.

کلیدواژه‌ها