تاثیر تنش خشکی و کود زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد،گروه آگروتکنولوژی،دانشکده کشاورزی،واحدکرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه،ایران.

2 استادیار،گروه آگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی،واحد کرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه،ایران.

چکیده

به منظور بررسی تاثیر کودهای زیستی ازتو بارور1 و فسفر بارور2 بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سینگل کراس 704 تحت شرایط کم آبیاری در کشت دوم، آزمایشی به صورت کرت‌های یکبارخرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 96-1395 اجرا شد. دراین آزمایش کرتهای اصلی شامل: قطع آبیاری در مرحله 8 برگی، قطع آبیاری در مرحله ظهور گل تاجی و آبیاری نرمال (شاهد) وکرت‌های فرعی شامل: ازتوباکتر1، فسفر بارور2 و کاربرد توام ازتوبارور1 و فسفر بارور2 در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که آبیاری و کود زیستی بر صفات ارتفاع بوته ذرت، قطر ساقه، قطر و طول بلال، تعداد ردیف در بلال، تعداد دانه در ردیف، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیکی، عملکرد دانه و شاخص برداشت ذرت تاثیر معنی داری داشتند. اکثر صفات مورد بررسی در اثر اعمال قطع آبیاری کاهش یافتند ولی تاثیر بازدارنده قطع آبیاری در مرحله ظهور گل تاجی بر صفات وزن هزار دانه، تعداد دانه در ردیف، عملکرد دانه و شاخص برداشت مشهودتر بود. کاربرد توام ازتوبارور1 و فسفر بارور2 ،ارتفاع بوته، تعداد دانه در ردیف، عملکرد بیولوژیکی و عملکرد دانه‌ی ذرت را به ترتیب 7/10، 2/31، 6/10 و 7/33 درصد نسبت به کاربرد ازتوبارور1 و 7/18، 3/17، 5/16 و 11 درصد نسبت به فسفر بارور2 تحت شرایط قطع آبیاری در مرحله ظهور گل تاجی بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها