مطالعه اپیدمیولوژیک کریپتوسپوریدوزیس انسانی در منطقه ورامین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا، دانشکده پرستاری و مامایی، ورامین، ایران

چکیده

کریپتوسپوریدیوزیس یکی از شایعترین عوامل ایجاد کننده اسهال در انسان و بسیاری از پستانداران بوده که در اثرآن سلول های پوششی روده توسط تک یاخته کریپتوسپوریدیوم آلوده میشوند. این مطالعه به بررسی و ارزیابی شیوع اپیدمیولوژیکی کریپتوسپوریدیوزیس انسانی در منطقه ورامین در سال­های 92-1391 پرداخته است. جمعیت تحت مطالعه شامل 930 فرد مبتلا به اسهال بود. در طی 12 ماه 930 نمونه مدفوع انسانی جمع­آوری و همراه با محلول دی­کرومات پتاسیم 5/2% در دمای 4 درجه سانتی­گراد تا زمان انجام آزمایش نگهداری شدند. اووسیست های کریپتوسپوریدیوم به روش تغلیظی فرمالین دترژنت و رنگ آمیزی به شیوه اسید فست اصلاح شده  مورد شناسایی قرار گرفت. درصد عفونت در گروه سنی 10-1 سال 17/5% ، 20-11 سال 74/3% ، 30-21 سال 14/4% ، 40-31 سال 41/3% ، 50-41 سال 43/2% و 60-51 سال 28/1% بود. در این مطالعه ارتباطی بین عفونت کریپتوسپوریدیال با سن ابتلا مشاهده شد که از لحاظ آماری این اختلاف معنی دار بود (P<0.05). با توجه به مشترک بودن بیماری بین انسان و دام شیوع کریپتوسپوریدیوزیس انسانی بدست آمده در این مطالعه نشان میدهد که در مناطق دام پروری همچون ورامین، ارتباط  بین انسان و دام در  میتواند نقش مهمی در انتقال کریپتوسپوریدیوزیس به انسان ایفا کند .

کلیدواژه‌ها