بررسی اثر تزریق داخل میوکاردی ترشحات سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان در انفارکتوس میوکارد در خرگوش های نر

نویسندگان

1 گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی ایران،تهران ایران

2 گروه سلولی و مولکولی، دانشکده علوم و فناوری های نوین، علوم پزشکی تهران،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران

3 گروه فیزیولوژی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی ایران،تهران ایران

4 گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی ایران،تهران، ایران

چکیده

با وجود مطالعات مختلف در زمینه سلول های بنیادی در درمان بیماری­ها به خصوص بیماری­های قلبی ابهامات زیادی درباره چگونگی اثر سلول­ها و ترشحات آن­ها باقی­مانده است. بنابراین، هدف از این مطالعه بررسی اثر ترشحات سلول­های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان در انفارکتوس میوکارد در خرگوش­های نر می­باشد. دراین مطالعه 30 سر خرگوش نر بالغ  به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند (n=10)  و انفارکتوس میوکارد در دو گروه ایجاد شد و در یک گروه تزریق سوپ سلولی  به میوکارد خرگوش­های مبتلا به انفارکتوس میوکارد انجام گرفت. سپس در هفته­های اول، چهارم و هشتم پارامترهای قلبی HF, EF توسط اکوکاردیوگرافی اندازه­گیری شد. پس از سنجش فاکتور  TNF-α در سرم، بافت قلب خارج شد و میزان رگزایی و فیبروز بررسی شد. در گروه تیمار شده با ترشحات سلول­های بنیادی به طور معناداری پارامترهای قلبی (FS ، EF ) و آنژیوژنزیس افزایش یافت و کاهش میزانTNF-α ، بافت فیبروزه قلبی نسبت به گروه انفارکتوس میوکارد معنادار بود(P<0.05) . با توجه به بهبود بافت قلب و پارامترهای قلبی در این مطالعه به نظر می­رسد ترشح سلول­های بنیادی مزانشیمی مشتق شده از مغز استخوان، اثرات درمانی بر انفارکتوس میوکارد دارد.

کلیدواژه‌ها