نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، پیشوا، ایران

2 گروه میکروبیولوژی. دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین-پیشوا

چکیده

اسینتوباکتر بومانی مهمترین عامل عفونت های بیمارستانی است. این باکتری نسبت به بسیاری از آنتی بیوتیک های رایج مقاوم است و مقاومت چند گانه دارویی( MDR) علت نقص درمان آنتی بیوتیکی برای باکتری است. مکانیسم های مختلفی منجر به بروز MDR می شوند و پمپ های افلاکس فعال مهترین عامل هستند. آمینوگلیکوزیدها داروهای مهم در درمان عفونت های جدی اسینتوباکتر بومانئی می باشند. هدف از این تحقیق بررسی فعالیت پمپ افلاکس در مقاومت آمینوگلیکوزیدی بین ایزوله های MDRاسینتوباکتربومانئی است. 55 سویه اسینتوباکتر بومانئی از نمونه های بالینی بیماران بستری در بیمارستان میلاد تهران جداسازی شده و با تست‌های بیوشیمیایی شناسایی شدند. الگوی مقاومت انتی بیوتیکی سویه ها با روش انتشار در دیسک مطابق با استاندارد CLSI تعیین شد و سویه های MDR مشخص شدند. حداقل غلضت ممانعت کننده مربوط به آمیکاسین و جنتامایسین قبل و پس از تیمار با ممانعت گر کربونیل سیانید3- کلروفنیل هیدرازون تعیین گردید. بیشترین مقاومت مربوط به سفتازیدیم و سفوتاکسیم (2/98 درصد) و کمترین مقاومت برای جنتامایسین( 62 درصد) بود. مقاومت به آمیکاسین و جنتامیسین به ترتیب 78 و62 درصد گزارش شد. فراوانی سویه های MDR، 98% بود. از بین سویه های مقاوم به آمیکاسین و جنتامایسین به ترتیب 4 سویه و 17سویه به عنوان سویه های فعال پمپ افلاکس گزارش شدند. یک سویه برای هر دو نوع آنتی بیوتیک فعال بود. بررسی فعالیت افلاکس از طریق ممانعت گر CCCP نشان داد که پمپ افلاکس برای مقاومت به آنتی بیوتیک جنتامیسین نسبت به آمیکاسین فعالیت بیشتری در بین ایزوله های اسنیتوباکتر بومانئی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات