نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، پیشوا، ایران

2 گروه بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

چکیده

پروبیوتیک‌ها، میکروارگانیسم‌های غیربیماری زایی هستند که هرگاه در مقادیر مناسب تجویز گردند، به میزبان سلامتی می‌بخشند و قادرند از بعضی از بیماری‌ها پیشگیری نموده یا آنها را بهبود بخشند. لاکتوباسیلوس‌ها و بیفیدوباکتریوم‌ها، بیشترین پروبیوتیک‌های مورد استفاده تا امروز بوده اند. جنس لاکتوباسیلوس، گروهی از باکتری‌های اسیدلاکتیک (LAB) مختلف از نظر ژنتیکی و فیزیولوژیکی است که میله‌ای شکل، گرم مثبت، غیراسپورگذار، بدون پیگمان، کاتالاز منفی و میکروآئروفیلیک تا بی‌هوازی اجباری می‌باشند. زیتون از قدیمی‌ترین گیاهان شناخته شده ای است که به عنوان یکی از منابع مهم غذایی به شمار رفته و نقش مؤثری در تعیین سلامتی، پیشگیری و کنتری بیماری‌های ناشی از ناراحتی‌های گوارشی، سیستم گردش خون و قلبی عروقی دارد. زیتون ممکن است حامل مناسبی برای انتقال پروبیوتیک‌ها به شمار رود. لذا در تحقیق حاضر این خصوصیت زیتون مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق شانزده نمونه از زیتون‌های بسته‌بندی مختلف و همچنین به صورت فله و خام تهیه گردید. باکتری‌های موجود در نمونه‌های مورد نظر جداسازی شده و با استفاده از روش‌های مورفولوژیک، کشت و بیوشیمیایی مورد شناسایی قرارگرفتند. با توجه به نتایج به دست آمده، 4 جدایه لاکتوباسیلوس پلانتارم و یک جدایه، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس تشخیص داده شدند. بنابراین، زیتون می‌تواند علاوه بر فوائد سرشار غذایی، به عنوان حاملی طبیعی برای پروبیوتیک‌ها در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات