بررسی تشکیل بیوفیلم و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در جدایه های بالینی سودوموناس آئروژینوزا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین-پیشوا، ایران

2 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین-پیشوا، ایران

چکیده

سودوموناس آئروژینوزا یکی از مهمترین پاتوژن‌های بیمارستانی است. یکی از مشکلات درمانی این باکتری، مقاومت آنتی‌بیوتیکی آن به درمان‌های رایج آنتی‌بیوتیکی است که با تولید بیوفیلم مرتبط می‌باشد. این مطالعه به منظور یافتن ارتباط بین مقاومت آنتی بیوتیکی و تشکیل بیوفیلم بر روی سودوموناس آئروژینوزاهای جدا شده از 50 نمونه بالینی بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان میلاد شهر تهران صورت گرفت. برای شناسایی و جداسازی باکتری سودوموناس آئروژینوزا تست‌های بیوشیمیایی و افتراقی انجام شد. مقاومت سویه ها توسط تست آنتی بیوگرام تعیین گردید و قدرت تشکیل بیوفیلم سویه به روش میکروتیترپلیت بررسی شد. نتایج نشان ‌داد که بیشترین مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک تیکارسیلین (48%) و ایمی‌پنم (36%) بود و 17 سویه (34%) دارای مقاومت چندگانه دارویی بودند. همچنین قدرت تشکیل بیوفیلم سویه ها نشان داد که 52٪ از آنها دارای بیوفیلم قوی بود و از میان 17 سویه سودوموناس آئروژینوزا با مقاومت چندگانه دارویی، 12 سویه توانایی تشکیل بیوفیلم قوی داشتند. مطابق نتایج به دست آمده درصد قابل توجهی از سویه های MDR توانایی تولید بیوفیلم قوی دارند. با توجه به نقش بیوفیلم ها در کاهش نفوذ دارو به داخل سلول، باکتری‌های مولد بیوفیلم مقاومت دارویی زیادی دارند که این مساله هشداری برای جامعه پزشکی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات