بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی علیه بیوفیلم سویه های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین-پیشوا، ایران

2 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین-پیشوا، ایران

3 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، پیشوا، ایران

چکیده

استافیلوکوکوس اورئوس از عوامل مهم در عفونت‌های بیمارستانی است که در سال‌های اخیر به درمان آنتی بیوتیکی مقاومت نشان داده است. یکی از دلایل این امر توانایی تولید بیوفیلم توسط این باکتری‌ها است. یکی از روش‌های پیشنهادی برای مقابله با بیوفیلم باکتری‌ها، استفاده از درمان‌های ضد باکتریایی جایگزین است که شامل ترکیبات ضد میکروبی طبیعی مانند اسانس‌های گیاهی می‌باشد. هدف از این مطالعه، بررسی اثر ضد میکروبی اسانس Zataria multiflora برعلیه بیوفیلم سویه‌های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس می‌باشد. در این مطالعه 10 سویه بالینی استافیلوکوکوس اورئوس از نمونه‌های مختلف انتخاب شد و توانایی آنها برای تشکیل بیوفیلم براساس اتصال به سطوح پلیمری مورد ارزیابی قرار گرفت. حداقل غلظت بازدارنده بیوفیلم اسانس آویشن شیرازی، روی میکروتیترپلیت پلی استرنی بررسی و تعیین شد. بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق، 6 سویه S. aureus قادر به تشکیل بیوفیلم پایدار بودند و اسانس Z. multiflora مانع تشکیل بیوفیلم استافیلوکوکوس اورئوس شد. این مطالعه نشان می‌دهد که می‌توان از اسانس هاس گیاهی جهت کنترل بیوفیلم‌ها استفاده نمود. این مساله بر اهمیت ترکیبات طبیعی به عنوان عوامل ضد بیوفیلمی و ضدمیکروبی بالقوه تاکید می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات