بررسی استفاده از گیاه هزار برگ آبی (Myriophyllum spicatum) در تغذیه جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار شیلات، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا

2 استادیار علوم دامی، گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا