بررسی تأثیر محلول پاشی کودهای محتوی عناصر ماکرو، میکرو و محرک رشد الفر (تولیدی شرکت DASA) بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور، معاونت آمل

2 محقق موسسه تحقیقات برنج کشور، معاونت آمل

3 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آمل