اثر اتیلن دی آمین بر فعالیت و ساختار آنزیم تیروزیناز قارچ خوراکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای بیوفیزیک، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین-پیشوا، ورامین، ایران

2 استاد بیوفیزیک، مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، دانشگاه تهران، تهران، ایران