بررسی فیلوژنی مولکولی خیار دریایی بر اساس اطلاعات ژن 18s rRNA در سواحل بین جزر و مدی جزیره قشم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه بیولوژی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

3 استاد گروه بیولوژی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

4 کارشناس ارشد بیولوژی دریا، واحد علوم و تحقیقات تهران