بررسی اثر عصاره ریشه گیاه آدمک (چله داغ) و سیستم دوپامینرژیک بر کاتاتونی ناشی از پرفنازین در موش کوچک آزمایشگاهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زیست شناسی جانوری، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

2 استادیار فیزیولوژی دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پزشکی تهران

3 استادیار فیزیولوژی، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال