تاثیر ریزوباکتری‌های محرک رشد بر سطح برگ و میزان کلروفیل در گندم

نویسندگان

1 عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین

3 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین

4 استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات خاک و آب

5 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج