مقایسه عملکرد دو سویه صنعتی”ایران ملاس و EC1118 “Saccharomyces cerevisiae در تولید اقتصادی بیواتانول

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

2 مربی گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

3 دانشیار پژوهشکده بیوتکنولولوژی، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران