اثرات تاثیر ایمنواستیمولنت لیپتوزا، مالاشیت گرین و تتراسایکلین بر میزان فاکتورهای رشد و بقای بچه ماهیان کپور وحشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار شیلات، گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن، تنکابن

2 کارشناسی ارشد شیلات، گروه شیلات، دانشگاه تربیت مدرس، نور

3 کارشناس شیلات، کارگاه تکثیر و پرورش شهید رجایی ساری، ساری