گزارش موردی ازگوساله دوسر

نویسندگان

1 مربی اصلاح دام، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- ییشوا