اثرتغییرات فصلی بر مواد متشکله اسانس در گیاه رزماری (Rosmarinus officinalis)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین-پیشوا

2 استادیار شیمی تجزیه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز