بررسی وابستگی مراحل تکوین دانه‌های گرده و گرده‌افشانی آن‌ها توسط زنبورهای عسل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار تکوین گیاهی، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرری

2 استاد تکوین گیاهی، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

3 استادیار سیستماتیک گیاهی، مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)، وزارت جهاد کشاورزی