اثرات آللوپاتی مامیران (Chelidonium majus L.) بر جوانه‌زنی و پارامترهای رشد علف هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان، ایران

2 استاد فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان، ایران

3 استادیار فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان، ایران