بررسی ارتباط دو پلی‌مورفیسم C677T و A1298C در ژن MTHFR با سندرم سقط مکرر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد ژنتیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار ژنتیک انسانی، مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌اله(عج)

3 دانشیار ایمونولوژی پژوهشکده آنتی‌‌بادی منوکلونال، پژوهشگاه فن آوری‌های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی- ابن سینا

4 استادیار ژنتیک، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران