بررسی اثر ذرات نانو نقره فیلم بسته بندی بر خواص میکروبی، شیمیایی و حسی زعفران خراسان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد صنایع غذایی، گروه صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا

2 مربی میکروبیولوژی، بخش کشاورزی هسته‌ای، مرکزتحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران

3 استادیار بیوشیمی، بخش کشاورزی هسته‌ای، مرکزتحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران

4 استادیار اصلاح نباتات، گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا

5 کارشناس گروه کشاورزی هسته‌ای، مرکزتحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران