بررسی سمیت مس بر رشد و تحمل گیاه آفتابگردان (Helianthus annuus L.) رقم های سان-33

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی فیزیولوژی گیاهی، گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران

2 مربی زیست شناسی سلولی، گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران

3 کارشناس ارشد باغبانی، دانشگاه آزاداسلامی، استهبان، ایران

4 استادیار زیست شناسی دریا، گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم،