دیاتومه‎های اپیلیتیک و نقش آن در تعیین کیفیت آب رودخانه تجن، استان مازندران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار سیستماتیک گیاهی، گروه زیست‎شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان

2 استاد قارچ‎شناسی، گروه زیست‎شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

3 دانشیارعلوم گیاهی، گروه زیست‎شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

4 استادیار جنگلداری، گروه جنگلداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

5 استاد فیزیولوژی گیاهی، گروه زیست‎شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران