تاثیر عصاره هیدروالکلی کاکل ذرت (Zea mays L.) بر جلوگیری از تشکیل سنگ‎های کلیوی اگزالات کلسیمی در موش‎های آزمایشگاهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار فیزیولوژی جانوری، گروه زیست‎شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین، ورامین، ایران

2 دانشیار پاتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، بیمارستان رسول اکرم، تهران، ایران

3 دانشیار فیزیولوژی جانوری، گروه زیست‎شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 اورولوژیست، بیمارستان لاله، تهران، ایران

5 کارشناس ارشد بیوشیمی، گروه زیست‎شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین، ایران

6 دانشجوی دکتری ژنتیک پزشکی، گروه ژنتیک، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران