فلور، شکل زیستی و ناحیه رویشی گیاهان بخشی از شهرستان سوادکوه در استان مازندران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 استادیار سیستماتیک گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 دانشیار سیستماتیک گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران