بررسی بخشی از کنه‎های راسته نهان استیگمایان (Cryptostigmata) پارک جنگلی سرخه حصار تهران و گزارش وجود پنج گونه از ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد تاکستان، تاکستان، ایران

2 استادیار گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین، ورامین، ایران