اثرات رنگیزه کاروتنوئیدی زعفران (Crocus Sativus L.) بر پلیمریزاسیون میکروتوبول‎ها و رشد سلول‎های HeLa

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای بیوفیریک، گروه زیست‎شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین-پیشوا

2 مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک (IBB)، دانشگاه تهران، تهران