اثر ضد افسردگی عصاره آبی-الکلی ریشه جینسینگ قرمز در موش کوچک ماده سوری با استفاده از آزمون شنای اجباری و تست معلق ماندن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار فیزیولوژی جانوری، مرکز تحقیقات علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پزشکی تهران، تهران

2 استادیار فیزیولوژی جانوری، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران

3 دانشجوی فوق لیسانس فیزیولوژی جانوری، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران