بیان همزمان ترکیب چاپرون‌هایGroEL / GroES / Dnak / Dnaj / GrpEوGroEL / GroES با فاکتور رشد فیبرو بلاستی بازی انسانی در باکتری اشرشیاکلی به منظور کاهش پروتئین‌های نامحلول نوترکیب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زیست سلولی و مولکولی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاداسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار بیوتکنولوژی، بخش بیوتکنولوژی، انستیتو پاستور ایران

3 دانشیار فیزیولوژی جانوری، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاداسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

4 کارشناس ارشد میکروبیولوژی، بخش بیوتکنولوژی انستیتو پاستور ایران