فلور، شکل های زیستی و کوروتیپ های گیاهان منطقه سلمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار سیستماتیک گیاهی، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران

2 استادیار سیستماتیک گیاهی، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران

3 کارشناسی ارشد سیستماتیک گیاهی، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران

4 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، استان قم