شناسایی نشانگرهای مولکولی پیوسته به ژن مقاومت به ریزومانیا در چغندرقند با استفاده از تجزیۀ تفرق توده‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، گروه بیوتکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار اصلاح نباتات، موسسه اصلاح بذر چغندرقند، کرج، ایران

3 دانشیار ژنتیک مولکولی گیاهی، گروه بیوتکنولوژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ، ایران

4 استادیار اصلاح نباتات، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین – پیشوا، ورامین، ایران