مطالعه فلور منطقه دریاسر استان مازندران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه زیست‌شناسی، تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، گروه زیست‌شناسی، تهران، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، گروه زیست‌شناسی، تهران، ایران

4 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر، گروه زیست‌شناسی، تهران، ایران