استفاده از روش امپدانس جهت برآورد سریع شمارش میکروبی مزوفیل‌ها در سس مایونز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا، دانشکده کشاورزی، گروه علوم صنایع غذایی، ورامین، ایران

2 دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده دامپزشکی، اهواز، ایران