حذف کبالت از پساب صنعتی شرکت D.M.T. اصفهان با کمک بیومس میکروبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن، گروه زیست‌شناسی، تنکابن، ایران

2 شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی، اصفهان، ایران

3 3. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن، گروه شیمی، تنکابن، ایران