بررسی اثرات سولفات روی (ZnSO4) بر غلظت آنتوسیانین، پرولین و عناصر روی و آهن در لوبیا (.Phaseolus vulgaris L)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، تهران، ایران

2 دانشگاه تربیت معلم، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، تهران، ایران