مقایسه زیست‌سنجی و رژیم غذایی گنجشک معمولی (Passer domesticus) در دو فصل زمستان و بهار در شهرستان دزفول در استان خوزستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، گروه محیط زیست، خوزستان، ایران

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، گروه گیاه شناسی، خوزستان، ایران