معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش فیتوجغرافیایی گیاهان ارتفاع‌پسند ناحیه سوتک در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده علوم پایه، گروه زیست‌شناسی، تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، دانشکده علوم پایه، گروه زیست‌شناسی، رودهن، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، دانشکده زیست‌شناسی، گروه زیست‌شناسی، تهران، ایران