اثرات کاربرد پتاسیم و ژیبرلین به طور جداگانه و توأم بر جذب عناصر معدنی پتاسیم، فسفر، کلسیم و منیزیم در گیاه عدس (Lens culinaris L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر، گروه زیست‌شناسی، اسلامشهر، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه زیست‌شناسی، تهران، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، گروه زیست‌شناسی، تهران، ایران