مطالعه تیره بقولات در جنوب شهرستان رامهرمز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد

2 استاد گیاه شناسی، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

3 دانشیار گیاه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد