شناسایی و تعیین میزان آلودگی باکتریایی آنتروباکتریاسه و اشریشیاکلی حلوا ارده در شهرستان‌های یزد و اردکان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی صنایع غذایی، دانشگاه‌آزاد اسلامی، واحد ورامین–پیشوا، دانشکده کشاورزی، گروه صنایع غذایی