کلونینگ و بیان آسپاراژیناز در باکتریcoli Escherichia

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر، گروه زیست شناسی، اسلامشهر، ایران

2 استادیار بیولوژی مولکولی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری، گروه صنایع تخمیری، کرج، ایران

3 استادیار بیوتکنولوژی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری، گروه صنایع تخمیری، کرج، ایران

4 کارشناس ارشد شیمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر، گروه شیمی، اسلامشهر، ایران