مقایسه کموتاکسونومیک و شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس دو گونه مریم گلی: Salvia macrosiphon Boiss (مریم گلی لوله‌ای) و Salvia reuterana Boiss (مریم گلی اصفهانی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار سیستماتیک گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، گروه زیست شناسی، رودهن، ایران

2 استادیار سیستماتیک گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، گروه زیست شناسی، تهران، ایران

3 کارشناس زیست عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه زیست شناسی، تهران، ایران