بررسی اثر آگونیست و آنتاگونیست گیرنده‌ TRPV1 در ناحیه CA1 هیپوکامپ بر رفتارهای شبه-اضطرابی موش‌های صحرایی نر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زیست ‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، تهران، ایران

2 استاد فیزیولوژی جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، تهران، ایران

3 استادیار فارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، مرکز تحقیقات فیزیولوژی و فارماکولوژی، رفسنجان، ایران