بررسی اثرات ضدافسردگی رزین گیاه Commiphora mukul و تداخل آن با اندانسترون در موش‌های کوچک آزمایشگاهی نر بالغ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار فارماکولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پزشکی، مرکز تحقیقات علوم پزشکی، گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی، تهران، ایران

2 استادیار فیزیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پزشکی، مرکز تحقیقات علوم پزشکی،گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی، تهران، ایران

3 پزشک عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پزشکی، دانشکده پزشکی، تهران، ایران