بررسی تأثیر جنسیت بر سطح تری‌گلیسرید و کلسترول پلاسما پس از اجرای یک دوره تمرینات منتخب آمادگی جسمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین– پیشوا، گروه تربیت بدنی، ورامین، ایران