اثر دوازده هفته تمرینات تلفیقی بر حجم ضربه‌ای قلب زنان مبتلا به انسداد شریان کرونر

نویسنده

مربی فیزیولوژی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا، گروه تربیت بدنی، ورامین، ایران