مهار فعالیت کرزولازی آنزیم تیروزیناز قارچ خوراکی با استفاده از دی‌اکسان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای بیوفیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی، باشگاه پژوهشگران جوان، واحد ورامین-پیشوا، ورامین، ایران

2 عضو باشگاه پژوهشگران جوان

3 کارشناس زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، باشگاه پژوهشگران جوان، واحد ورامین-پیشوا، ورامین، ایران