مطالعه تاثیر نوع منبع کربنی، روش افزودن منبع کربنی، دما و شدت نور در میزان تولید رنگدانه فایکوسیانین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا، گروه صنایع غذایی، ورامین، ایران

2 دانشگاه تهران، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، تهران، ایران

3 دانشگاه شیراز، بخش علوم و صنایع غذایی، شیراز، ایران